visie en organisatie visie en organisatie

Visie

Als Protestantse Gemeente te Dalfsen verlangen wij naar:Wij willen als gemeente actief bezig zijn met onze missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”.
Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.
 

Organisatiestructuur van onze gemeente

Alle activiteiten binnen de gemeente worden georganiseerd vanuit 2 colleges, 6 commissies, 2 wijkteams en 1 pastoraal team.
Vanuit de kerkenraad vindt, waar nodig, centrale aansturing, afstemming en besluitvorming plaats.
Hieronder is dit alles schematisch weergegeven.Colleges
Binnen de gemeente hebben we twee colleges. Het college van kerkrentmeesters (cvk) zorgt voor het beheer van de gebouwen, geldwerving, het archief inclusief historisch materiaal en het aansturen van mensen in dienst van onze kerk: de kerkelijk werker, de jongerenwerker, de beheerder, de (hulp)kosters, de cantororganist en de medewerker op het kerkelijk bureau. Eén van de taken van het cvk is het verzorgen van de financiële administratie en het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening.  Zie ook verantwoording financiën (ANBI).

Daarnaast kennen we een college van diakenen, dat de praktische hulp, de attenties, de gastvrijheid in De Huiskamer en maatschappelijke betrokkenheid van alle gemeenteleden stimuleert. Hun motto is  ’dienen’, plaatselijk, maar ook ‘gaven delen wereldwijd’: meedoen aan de Zending (Kerk in Actie) en contact met en reizen naar enkele gemeenten in Roemenië. 

Commissies
Naast de twee colleges hebben we zes commissies:
Allereerst de commissie Oudleusen; zij coördineert de activiteiten in en rond het kerkgebouw in Oudleusen.
De commissie Toerusting is er voor de verdieping van kennis en ervaringen in het 'gewone' kerkenwerk, in gespreksgroepen en cursussen, het nadenken over onze wortels (Kerk en Israel), de samenhang tussen alle facetten van het werk (gemeenteopbouw); en hoe je die echte aandacht voor elkaar kunt waarmaken. Het motto is: “leren bij het leven”. 
De commissie Publiciteit en Informatie (ook wel P&I) behartigt ons kerkblad Kerk op Weg, de wekelijkse Kerkgroet, de website, en diverse handleidingen en informatieboekjes. Dit alles ter ondersteuning en bevordering van de communicatie, met als motto 'Be good and tell it', oftewel luisteren, je passend gedragen en open communiceren.
De commissie Erediensten zorgt voor alle kerkdiensten, mikt op eenheid en variatie ervan: bijvoorbeeld traditionele en meditatieve diensten, vespers, diensten in de 40 dagen-tijd, Omega-vieringen. Het motto is: ”vieren van het leven als gave en opgave”.
De commissie Jeugd zorgt voor alle activiteiten met jongeren: oppas, kindernevendienst, tienerkerk, jeugdsoos, clubwerk, Kerk-School-Gezinsdiensten, come2getherdiensten, catechisaties en godsdienstonderwijs.
Tenslotte hebben we de commissie Evangelisatie; zij bevordert de communicatie van het evangelie tussen kerk en wereld en stimuleert het missionaire karakter van de wijkteams, de colleges en commissies. De werkgroepen verzorgen Sing-ins, Opendeurdiensten, en alpha-cursussen.

Wijkteams
De belangrijkste taak van de wijkteams is de invulling van pastoraat;voor het omzien naar elkaar. Het bezoekwerk in de wijken speelt hierbij een belangrijke rol. 
In onze gemeente hebben we per 1-1-2016 twee wijkteams. De wijkteams Noord en Zuid bestrijken elk een geografisch deel van Dalfsen en Oudleusen.

Pastoraal team
In het Pastoraal team stemmen de predikanten en de kerkelijk werkers hun werk af op elkaar en met het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen)

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers.
Hier wordt nagedacht over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan.
 
terug