ANBI gemeente ANBI gemeente
A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Dalfsen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Dalfsen
 Telefoonnummer (facultatief):  
 RSIN/Fiscaal nummer: 002646092
 Website adres: www.pgdalfsen.nl
 E-mail: scriba@pgdalfsen.nl
 Adres: Kerkplein 22
 Postcode: 7721 AD
 Plaats: Dalfsen
 Postadres: Kerkplein 22
 Postcode: 7721 AD
 Plaats: Dalfsen
 
De Protestantse Gemeente te Dalfsen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Wij willen als gemeente actief bezig zijn met onze missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”.
Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland,
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Dalfsen.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan en bijlagen van onze gemeente vindt u via deze links:
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Dalfsen 2015 - 2020
Bijlagen Beleidsplan

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
  Protestantse Gemeente te Dalfsen
  College van Kerkrentmeesters


  Baten en Lasten
   Rekening         Rekening         Begroting       
   2018  2019  2019

  Baten
  Baten onroerende zaken  € 127.487  € 129.472  € 122.750
  Rentebaten en dividenden  €    7.639  €    9.413  €    8.500
  Opbrengsten levend geld  € 412.757  € 408.294  € 389.250
  Door te zenden collecten  €   34.898  €   33.851  €   32.500
  Subsidies en bijdragen  €          -  €     4.523             -
  Totaal baten  € 582.781  € 585.553  € 553.000

  Lasten
  Lasten kerkelijke gebouwen  €   70.137  €   73.130  €   63.225
  Lasten overige eigendommen / inventarissen  €     2.900  €   16.308  €   17.900
  Afschrijvingen  €   25.508  €   25.441  €   24.353
  Pastoraat  € 239.440  € 244.777  € 245.066
  Lasten kerkdiensten e.d.  €   20.673  €   19.761  €   25.500
  Verplichtingen andere organen  €   27.798  €   26.861  €   28.700
  Salarissen  € 139.184  € 130.507  € 140.050
  Kosten beheer en administratie  €   40.139  €   37.837  €   23.300
  Rentelasten/ bankkosten  €       684  €       743  €       725
  Afdrachten door te zenden collecten  €          -  €   33.851  €   32.500
  Totaal lasten  € 566.463  € 609.216  € 601.319
       
  Saldo baten - lasten  €   16.318  € -23.663  € -48.319
       
  Incidentele baten en lasten      
  Incidentele baten  € -40.000  € 102.535  €         -
  Incidentele lasten  €  10.000  €   -9.101  €         -
  Totaal incidentele baten en lasten  € -30.000  €   93.434  €         -
       
  Resultaat verslagjaar    €  69.771  € -48.319
       
  Mutaties reserves en fondsen      
  Onttrekkingen reserves en fondsen  € 256.671  €  28.638  €   40.000
  Toevoegingen reserves en fondsen  €-247.384  € -79.464  €  -20.000
  Totaal mutaties reserves en fondsen  €  -20.713  € -50.826  €   20.000
       
  Resultaat  €   -4.395  €  18.945  € -28.319


 
terug