commissies en werkgroepen commissies en werkgroepen


Commissie Toerusing
Commissie Evangelisatie
Werkgroep meditatieve vieringen
Commissie Toerusing

De commissie Toerusting is verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van onze kerk buiten de kerkdiensten en meditatieve vieringen om.
Onder inhoudelijk programma verstaan we bijvoorbeeld: gespreksgroepen, cursussen, thema-avonden, lezingen, filmavonden, verspreiding van literatuur etc. Ieder jaar maakt de commissie toerusting in samenwerking met het pastoraal team een ‘jaarprogramma’ bestaande uit een mix van bovenstaande mogelijkheden. De commissie toerusting heeft hierbij de verantwoordelijkheid een programma aan te bieden dat aansluit op de brede behoefte van onze kerkleden. De ‘veelkleurigheid’ van onze gemeente is hierin terug te zien. Zo varieert het aanbod in een jaar van theologische onderwerpen tot bezinning en gezellig samenzijn rond spel, muziek en maaltijd.
Met dit brede en ‘veelkleurige programma’ willen we de diversiteit in geloofsbeleving binnen van onze Protestantse gemeenschap in Dalfsen als kracht inzetten. Met de activiteiten vanuit de commissie toerusting willen we de dialoog aangaan, ruimte geven voor elkaars meningen, gastvrij luisteren en zo ondanks, of misschien wel dankzij de veelkleurigheid, begrip houden en krijgen voor elkaars manier van geloven en er kracht uit putten. Alle kleuren ontstaan immers uit dat ene, stralende licht van Jezus Christus. De commissie Toerusting hoopt zodoende bij te dragen aan geloofsopbouw van onze kerkelijke gemeente.

Commissie Toerusting
De Commissie toerusting vergadert enkele malen per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken we het jaarprogramma, organiseren activiteiten en ondersteunen het pastoraal team en/of andere commissies bij inhoudelijke vragen en activiteiten. Ook kan de kerkenraad de commissie advies vragen over zaken die betrekking hebben op toerusting. De commissie verzorgt aan het begin van het seizoen voor een boekje waarin een totaal overzicht van het jaarprogramma aan activiteiten vermeld staat. 
Contactpersoon: Els van Veen.

Startzondagcommissie
In de maand september maken we, als gemeente, een gezamenlijke start voor het nieuw kerkelijk seizoen. Zowel in Dalfsen als in Oudleusen is er een kerkdienst met daarna een afwisselend programma van activiteiten voor jong en oud. Hierbij sluiten we ons aan bij het landelijk thema van de PKN. Vooraf komt de commissie een aantal keren bij elkaar om invulling te geven aan deze dag. Tevens is er betrokkenheid van de predikanten voor het doorspreken van de dienst en de liturgie.

Kerk en Israël
De werkgroep Kerk en Israël is voortgekomen uit de overtuiging dat de kerk onlosmakelijk verbonden is met Israël. Zij bezint zich op deze relatie door ieder jaar mee te werken aan de Israëlzondag, die in oktober wordt gehouden. Zij organiseert bijeenkomsten/leeravonden voor belangstellenden, publiceert regelmatig in de kerkbladen. Op deze manier tracht ze de belangstelling te verdiepen in en buiten onze kerkelijke gemeente om zo ook met anderen hierover in gesprek te komen.
Na zich jarenlang te hebben ingezet voor de werkgroep "Kerk en Israel" hebben de vier werkgroepleden besloten dat er een nieuw moment aangebroken is. Vanaf 2016 is de werkgroep opgeheven en opgegaan in de commissie Toerusting. Dit is na jarenlange trouwe inzet, dus: Carel Loman, Jannie Pekkeriet, ds. Bannink en ds. Dankers; dank!

Gebedsuur
Eén keer per 14 dagen is er op donderdagavond een bidstond in een zaaltje in het Kerkelijk zalencentrum De Overkant. Deze bidstond is opgezet vanuit de Protestantse Gemeente, maar mensen van alle kerken zijn van harte welkom. Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur.
Er wordt voorbede gedaan voor de zieken, mensen die in rouw zijn, de jeugd, predikanten, bijzondere diensten en zaken op plaatselijk, landelijk en wereldniveau die voorbede behoeven. Ook wordt er van te voren gezongen, gelezen en de voorbede doorgesproken.
Het is goed om gezamenlijk voorbede te doen en daar de tijd voor te nemen naast de voorbede in de eredienst. Iedereen is welkom om eens een keer mee te doen. Op de website kunt u de data terugvinden van het gebedsuur.

naar boven

 

Commmissie Evangelisatie

Communicatie van het evangelie tussen kerk en wereld'
I. Visiepunten:
-Gods liefde en de kracht van de Heilige Geest zijn werkzaam als men erom vraagt, zich er voor open stelt.
-Het gaat om tekenen op te richten van Gods rijk in kerk en wereld.

II. Situatie: -Er is behoefte aan religie: het verband tussen de "gewone" en de geestelijke wereld. De christelijke invulling daarvan is soms in dezelfde richting, soms duidelijk te onderscheiden van andere levensbeschouwingen. De officiële wetenschap en de opinie van zeer velen beperken zich teveel tot de zichtbare materiële wereld.

III. Mogelijke Beleidspunten:
-bevorderen van persoonlijke (bijbel)studie en zoeken van contact met God dmv:
-christelijke meditatie: bereid zijn om terug te schakelen, rust en stilte in te bouwen, luisteren naar God.
-contemplatie: als de stilte, die groeit uit vertrouwen dat de liefde van god in je leeft, toelaten.
-bevorderen van bidden met en voor elkaar
-met elkaar leren over de betekenis van het evangelie voor onze (kleine) wereld
-bevorderen van concentratie op Christus èn van present zijn in de wereld
-ruimte voor het delen van bijzondere religieuze ervaringen
-verzamelen van vragen en behoeften van centrum-, rand- en niet- kerkelijken.
-integratie van "hoofd (denken), hart (intuïtie) en handen (doen)" rond de communicatie van het evangelie tussen kerk en wereld.

IV. Middelen:
Literatuur, ervaringen van gemeenteleden, inzet van ieder die mee wil doen.
Werkgroepen:
-Middagpauzevieringen op elke blauwebogen dag.
-Sing-in
-Alpha team

V. Werkplannen / Activiteiten:
Het vertalen van kerkelijke taal in gewone woorden.
Alpha-cursussen
Kerkdiensten: Open Deur, Sing-ins.
Meewerken in levensbeschouwelijke organisaties.
Zomermarkt (Blauwe bogendagen) / Moonlightshopping (Kertfestijn)
(activiteiten Evangelisatiecommissie in interkerkelijk verband)

Contacten met: Diaconie, Toerusting, Erediensten, wijkteams, Evangelisatieplatform Dalfsen.

Sing-in
Ongeveer 5 x per jaar wordt een Sing-in gehouden op zaterdag- of zondagavond. In deze Sing-in worden meest liederen gezongen uit de evangelische liedbundel. Hierin staat een verzameling liederen uit diverse tradities: o.a. Opwekking, Youth for Christ, Taizé, Hanna Lam, Elly & Rikkert, Joh. de Heer.
Een combo dat voor de gelegenheid is samengesteld begeleidt de samenzang met piano, drums, gitaar, dwarsfluit. Een koortje ondersteunt het zingen; een koortje van kinderen zingt mee met de kinderliederen. Hiervoor wordt een oproep gedaan in Kerk Op Weg. De leiding is in handen van een gemeentelid.
De Sing-in werkgroep staat onder de evangelisatiecommissie, maar mensen van verschillende kerken verlenen hun medewerking. Vandaar dat de Sing-in als interkerkelijk wordt aangekondigd.

Info en opgave voor medewerking: Sietske Kramer, tel. 434203 Email


naar boven


 

Werkgroep Meditatieve Vieringen

De Werkgroep Meditatieve Vieringen organiseert binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen bijzondere vormen van erediensten: Taizé, Thomas en Iona.
In de voorbereiding gaan we, samen met een predikant of kerkelijk werker, steeds op zoek naar een vorm die zou kunnen aanspreken.
In alle diensten is er ruimte voor verstilling en verbeelding.

Neelsje Bronger ontwierp een logo voor de Thomas-, Taizé- en Ionaviering met van elke viering een karakteristiek element.
Bij de Thomasviering staat de zoektocht centraal wat verbeeld wordt door een labyrint in de buitenring.
De Taizéviering kenmerkt zich door stilte (vlam) en herhaling. Meerdere symbolen worden daarom herhaald in het logo.
Bij de Ionavering gaat gebed samen met actie en daadkracht. Ook voor deze viering staat de vlam symbool: stilte voor het gebed en het vuur van de Heilige Geest voor actie en daadkracht.
Verder is er ook een kruis in het logo te ontdekken, namelijk het Hugenotenkruis. Het kruis symboliseert het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. De ring staat symbool voor eenheid en eeuwigheid en daarmee voor God.Taizé viering

De naam komt van het Franse Taizé, een internationale, oecumenische geloofsgemeenschap. Hier worden dagelijks vieringen gehouden, bezocht door jongeren uit de hele wereld.  
We vieren diensten in de sfeer van Taizé. Dat betekent zingen in verschillende talen en in bijna oneindige herhaling. Veel liederen zijn inmiddels te vinden in het Nieuwe Liedboek.
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken aan de Paaskaars bij het kruis. Er zijn meerdere momenten voor verstilling. Veelal is er geen overdenking. 

Thomasviering
De diensten zijn genoemd naar Thomas, de volgeling van Jezus die veel  twijfels en vragen had.

Als thema voor een Thomasviering kiezen we de laatste tijd voor het gedachtegoed van één van de Woestijnvaders. Het boek ‘Woestijnvaders, inspiratie voor nu’ van Mattias Rouw is daarbij een belangrijke bron.  
Vaste elementen zijn de Opmaat, het Hoge woord en de Heilige Chaos. Vaak is er bij de uitgang een ‘Geschenk uit de hemel’.
Tijdens de ’Heilige Chaos’ kan gekozen worden uit verschillende mogelijkheden zoals zingen bij de piano of gebedsintenties opschrijven. Het thema kan uitgewerkt worden door bijvoorbeeld een stille discussie met post-its of door te schilderen, filmpjes te bekijken of actiegroepen aan het woord te laten.
Er kan een kaarsje aangestoken worden voor iets of iemand. Er is ook altijd een onderdeel voor de kinderen. 

Iona viering
Iona vieringen vinden hun oorsprong in de Iona Community op het Schotse eiland Iona.
Kijk vooral eens op de site https://iona.org.uk of  http://www.ionagroep.nl 

In het logo vind je dit oud Keltische teken terug, trinitatis – figuur:

Dit teken staat symbool voor de Drievuldigheid van het geloof. Kenmerkend aan Keltische symbolen is het vlechtwerk.
Iona staat in een Keltische traditie. Ook Woestijnvaders hebben hun invloed gehad in de ontwikkeling van deze traditie. Daarin spelen heiligen (of geloofsgetuigen), de natuur en de Bijbel een belangrijke rol. Daarom hebben we als werkgroep gekozen voor een invulling van de dienst met deze elementen. We zingen de prachtige Iona liederen, de meeste uit het Nieuwe Liedboek. Er is een zeer beperkte plaats voor de overdenking.
Daarmee is er meer ruimte voor creativiteit en verbeelding. Soms zal er een avondmaal zijn.


naar boven

terug