Commissie Eredienst Protestantse Gemeente Dalfsen


De Commissie Eredienst is ingesteld door de kerkenraad en werkt onder diens verantwoordelijkheid.

Uitgangspunten van beleid

- Gods woord in de Bijbel is het uitgangspunt en inspiratiebron.
- De diensten vormen een ontmoetingsplaats voor geloof en beleving.
- Iedere dienst is een bijzondere dienst.
- Er is een gevarieerd aanbod in vormen van diensten/vieringen.

Doelstelling
- Het bevorderen van het houden van diensten/vieringen die voor iedereen toegankelijk zijn en waar iedereen zich welkom voelt.
- Het geven van adviezen op het gebied van de inrichting van de verschillende soorten diensten/vieringen.
- Het (mogelijk) zoeken naar nieuwe vormen van erediensten.

Middelen
- Sacramenten, woorden, gebeden, muziek, stilte.
- Technische middelen zoals bv. de beamer (beeld en geluid) worden functioneel ingezet.

Taakomschrijving commissie
- Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kerkenraad en/of pastores.
Advisering over o.a.: liedboeken, aantallen diensten, formulering muziekprofiel, inrichting van de kerkgebouwen, instellen nieuwe soorten taken en functies, meedenken met de jeugdraad,
protocollen voor:   - een gastpredikant
                                      - de Eeuwigheidszondag
                                      - de viering van het Heilig Avondmaal of Agapèviering
                                      - de doopdiensten
                                      - een dienst waarbij de predikant op het laatste moment afwezig is
                                      - enz.
- Het bezig houden met de verschillende vormen van (ere)diensten/vieringen.
- Het zich verdiepen in vragen rondom liturgie en de wijze van vieren.
- Het aanstellen van lectoren.
- Het organiseren van een activiteit in het kader van Vorming en Toerusting.
- Het bevorderen van een goede samenwerking en afstemming van de diverse commissies betreffende de (ere)diensten/vieringen.
- Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven samen met anderen zoals bijvoorbeeld met andere kerkgenootschappen en met de scholen (samenstellen lied van de maand).
- Het openstaan voor vernieuwende en verfrissende ideeën uit de gemeente.
terug