Visie

Als Protestantse Gemeente te Dalfsen verlangen wij naarWij willen als gemeente actief bezig zijn met onze missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”.
Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus.

Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven.
Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Dalfsen
 

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

• Eén kerkenraad;
• Twee pastorale wijken Noord en Zuid, elk met eigen pastores en een wijkeigen team waarbinnen alle taken op maat worden verdeeld;
• Een overkoepelend pastoraal team bestaande uit alle pastores, alle coördinatoren van de wijken Noord en Zuid en de coördinator van Rosengaerde;
• De pastores doen het crisispastoraat en bezoeken verder op aanvraag en ook spontaan waar zij vraag vermoeden of mogelijkheden zien.
• Elke wijk heeft een wijkteam, waarin zitten:
o pastores
o een coördinator, die vraag en aanbod koppelt, en die daartoe gebruik kan maken van twee andere coördinatoren: één voor de vaste adressen en één voor lief en leed. Met elkaar vormen zij het ‘meldpunt’ voor signalen voor incidentele bezoeken.
o een aantal bezoekmedewerkers die in ieder geval drie taken onderling verdelen:
▪ de ‘vaste adressen’ bezoeken
▪ lief- en leedbezoekjes
▪ nieuw ingekomenen en wat er verder nog aan (crisis-) pastoraat en signalen binnenkomt.

Colleges
Binnen de gemeente hebben we twee colleges. Het college van kerkrentmeesters (cvk) zorgt voor het beheer van de gebouwen, geldwerving, het archief inclusief historisch materiaal en het aansturen van mensen in dienst van onze kerk: de kerkelijk werker, de jongerenwerker, de beheerder, de (hulp)kosters, de cantororganist en de medewerker op het kerkelijk bureau. Eén van de taken van het cvk is het verzorgen van de financiële administratie en het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening.  Zie ook verantwoording financiën (ANBI).

Daarnaast kennen we een college van diakenen, dat de praktische hulp, de attenties, de gastvrijheid in De Huiskamer en maatschappelijke betrokkenheid van alle gemeenteleden stimuleert. Hun motto is  ’dienen’, plaatselijk, maar ook ‘gaven delen wereldwijd’: meedoen aan de Zending (Kerk in Actie) en contact met en reizen naar enkele gemeenten in Roemenië. 

Pastoraat van de toekomst – Betrokken en Gastvrij

Het pastoraat raakt het hart van ons gemeente-zijn. Dat gaat over onze verbindingen: over verbonden zijn met elkaar, zo verschillend als we zijn, over onze verbondenheid met de mensen van ons dorp, en ook over hoe we in al die verschillende ontmoetingen betrokken zijn op God. Zoals God naar ons omziet, willen wij omzien naar elkaar. Dat is de basis van ons doen en laten.
Omdat de huidige inrichting van het pastoraat, gezien de ervaringen, niet meer aansluit op de veranderde behoefte, zijn we als gemeente een bezinningsproces begonnen hoe we pastoraat vorm willen geven. Uit dit proces kwamen een aantal inhoudelijke thema’s naar voren, waarmee we als gemeente aan de slag willen:
• pastoraat voor iedereen
• wij leven van verhalen
• kerk in het dorp
• samen aan tafel
• muziek in de kerk
Op al deze manieren kan de onderlinge ontmoeting vorm krijgen en hopen we de onderlinge betrokkenheid en het (geloofs)gesprek in de gemeente te stimuleren.
De gemeente heeft daarvoor talrijke ideeën aangedragen! Voorlopig zal het pastoresteam daarmee aan de slag gaan, waarbij het steeds verschillende gemeenteleden zal betrekken. Ontmoeting en pastoraat worden daarbij steeds meer een zaak en een taak van de hele gemeente en niet alleen van de wijkteams.

• Het wijkteam kan eventueel een beroep doen op de vrijwilligers die zich hebben gemeld voor hand- en spandiensten of voor postbezorging.
Binnen het team wordt ‘gavengericht’ en op maat gewerkt; niet iedereen hoeft hetzelfde te doen. De geografische indeling wordt losgelaten en gemeenteleden die hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan bezoek aan huis hoeven dus ook niet meer benaderd te worden.
• De postbezorging wordt voortaan los van het pastoraat georganiseerd. Er heeft zich via de enquête een grote groep postbezorgers gemeld.
• Groothuisbezoek (huiskamergesprekken) kan door het wijkteam worden georganiseerd, maar ook door een andere geleding, bijvoorbeeld door een groep die met een jaarthema gaat werken.
Overlegstructuur
• Het pastorale team houdt zich vooral bezig met organisatie en afstemming (ook van groepsactiviteiten) en komt zeker in het begin tweemaandelijks bij elkaar.
• Met de bestaande wijkteams wordt besproken welke behoefte er verder is aan tussentijds overleg.
• Voor de vrijwilligers is er tweemaal per jaar een bijeenkomst met de nadruk op uitwisseling en toerusting.