College van diakenen

Algemene gegevens College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Dalfsen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Het lijkt ons goed om u via de onderstaande informatie op de hoogte te stellen van het werk van het College van diakenen van de Protestantse Gemeente in Dalfsen.
Het College van diakenen telt op dit moment 15 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

De praktijk in Dalfsen
Hoe zit dat nu in Dalfsen, in onze gemeente? Hoe proberen wij hier gestalte te geven aan de boodschap van Christus? De bedoeling van wat nu volgt is niet om u te laten zien hoeveel ?of hoe weinig? we hier samen doen. Het is bedoeld om u te informeren over het diaconale werk en u zo in de gelegenheid te stellen mee te denken en vooral mee te doen.

Vervoersdienst
Wij zien graag veel mensen in de kerk. Als u naar de kerk wilt en u bent slecht ter been dan kunt u een beroep doen op de "vervoersdienst". U wordt dan voor de dienst opgehaald en na de dienst weer thuis gebracht. Wilt u hiervan gebruik maken, geeft u dit dan door. Contactadres zie kerkblad "Kerk op Weg" of meld dit bij u van de bij u bekende diakenen en zij zullen dit doorgeven aan de contactdiaken.

Gezins en ouderenhulp
Hebt u wegens bepaalde omstandigheden gezins? of ouderenhulp nodig dan kunt u zich wenden tot de Stichting Thuiszorg Salland. Tel: 0900 8662. Is de reguliere hulp niet op korte termijn voorhanden, dan kan de diakonie noodhulp regelen tot er een definitieve regeling is getroffen. Voor maatschappelijk werk kunt u terecht bij het bureau aan de Ruitenborghstraat 30. Tel: 0529 435351. Maatschappelijk werk heeft daar een inloop-spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur 's ochtends.

Recreatie (t.b.v. ouderen en gehandicapten)
Met vakantie gaan lijkt vandaag de dag een vanzelfsprekende zaak. Voor de gehandicapte, oudere en minder draagkrachtige medemens ligt dat echter niet zo eenvoudig. Gelukkig zijn er een aantal vakantieoorden die zich daarop speciaal richten. Ook gemeenteleden uit Dalfsen kunnen zich opgeven voor deze vorm van recreatie. Informatie treft u regelmatig aan in "Kerk op Weg". De diaconie zorgt dan voor aanvraagformulieren en kan zonodig ook voor vervoer zorgen. Indien nodig is het mogelijk dat in de kosten wordt bijgedragen.

Financiën
Diaconaat en kapitaal zijn twee zaken die op het eerste gezicht nauwelijks verenigbaar zijn. Toch speelt geld in het diaconale handelen een grote rol. Immers geld maakt het mogelijk nood te lenigen. Ver weg en dichtbij. Eerst wat het laatste betreft: het lenigen van nood dichtbij, in onze eigen gemeente. Door sociale voorzieningen en uitkeringen van rijk en gemeente is dat enigzins op de achtergrond geraakt.
Toch blijft het lenigen van nood ook noodzakelijk in onze eigen gemeente. Het is in dit verband dan ook van groot belang dat de gemeenteleden erop gespitst zijn in de naaste omgeving gevallen van nood te ontdekken en dit aan de diakonie door te geven.
Daarnaast ondersteunt de diakonie het jeugd-en ouderenwerk evenals het werk van de contactpersonen in de wijken. Het is tevens de taak van de diaconie om te helpen waar geen helper is waardoor nood opgeheven of verminderd wordt. Als het diaconale werk niet ophoudt bij de grenzen van de kerkelijke gemeente, is er ook geen argument aan te voeren waarom dat wel het geval zou zijn bij de landsgrenzen. Daarom rekent de diakonie het ook tot haar taak om nood te lenigen verder of ver weg.
Voor al dit werk is geld nodig
De diaconie verkrijgt dat uit collectes en giften en uit de opbrengst van bezittingen. Het bezit van de diaconie bestaat uit onroerende goederen (grond) en uit financiële middelen, die grotendeels uitgeleend zijn. De rekening en begroting van de diakonie wordt op de gemeenteavond besproken.
De nood in de wereld dichtbij maar vooral ver weg rechtvaardigt dat de diakonie soms enigszins inteert op haar bezit. Het streven is er in ieder geval op gericht dat aan het vermogen geen toevoegingen worden gedaan vanuit jaarlijkse inkomsten. We kunnen ons voorstellen dat u over bepaalde diaconale onderwerpen meer wilt weten. Dat kan. Graag zelfs! Misschien vindt u dat de diaconie iets vergeet of dat er iets ontbreekt. Wilt u ons dit dan laten weten, want diaconaat is een taak van heel de gemeente.

Zie ook ANBI Diaconie

Tenslotte
In dit "diaconale" verhaal is geprobeerd:
- U wat te vertellen over het diaconale werk in onze gemeente;
- U te zeggen dat diaconaat te maken heeft met onze mentaliteit met onze levensstijl, met de manier waarop wij met anderen omgaan. Met de vraag of wij voor anderen zorg willen dragen. Met voor ons allen als bemoediging dat helpen ook altijd betekent zelf geholpen worden. Want wie de ander dient wordt er zelf rijker van.
Hopelijk kan dit bijdragen aan de opbouw van een nog levendiger diaconale gemeente.

Kortom: onze visie is:
De diaconie wil zich met beide benen in de samenleving bewegen en is daarbij actief, gemotiveerd en staat ook open voor nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot sociale vraagstukken en individuele noden en dit alles vanuit een Christelijke overtuiging.

Gegevens diaconie:
Contactgegevens: diaconie.pgdalfsen@live.nl
Bankrekeningnummer: NL66 RABO 0312806892 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen
RSIN: 824138788
terug