College van diakenen


College van Diakenen (CvD)
Is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, waaronder collectes, giften en opbrengsten uit eigendommen van de diaconie (o.a. gronden die worden verpacht).

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, deze moet onder andere de begroting van de en de jaarrekening van de diaconie (die op de gemeenteavond worden besproken) goedkeuren.
De leden van het CvD helpen met de voorbereidingen van het Heilig Avondmaal en het collecteren tijdens de eredienst.
Sinds 2022 bestaat het College van Diakenen uit ongeveer 10 leden (diakenen en diaconaal rentmeesters). Een goed werkend diaconaat is naar ons idee alleen mogelijk met hulp van ieder gemeentelid (signalerend en/of oplossend).
We zijn met name actief in de eigen kerkelijke gemeente en in de plaatselijke, regionale samenleving (met praktische en financiële steun). Onze voorkeur gaat uit naar langdurige relaties met organisaties in de regio, zoals het Diaconaal Platform, de Voedselbank, Deelpakket Dalfsen en de Roemenië-werkgroep.

Praktische hulp die wij onder andere kunnen bieden:
  • Vervoersdienst:
    Als u naar de kerk wilt, maar slecht ter been bent, kunt u een beroep doen op de "vervoersdienst". U wordt dan voor de dienst opgehaald en na de dienst weer thuis gebracht. Wilt u hiervan gebruik maken, neemt u dan contact op met: Diny Martens via 0529-433498 of henkdinymartens@hotmail.com.
  • Roosevelt Vakantieweek:
Met vakantie gaan is voor een alleenstaande persoon met lichamelijke beperking niet zo eenvoudig. Informatie hierover vindt u jaarlijks onder in "Kerk op Weg". Aanvraagformulieren, vervoer, als ook een eventuele bijdrage in de kosten kunnen bij ons worden aangevraagd.
  • Ondersteuning bij het jeugdwerk, waaronder deelname in de denktank.
  • Ondersteuning bij het ouderenwerk, zoals het organiseren van Heilig Avondmaal in Rosengaerde, als ook de Paas- en Kerstviering voor ouderen.
  • Ondersteuning bij werk van de contactpersonen in de wijken door wijkcontactavonden te bezoeken en daar genoemde punten mee te nemen naar de vergadering van de diaconie.
  • Doorverwijzen naar juiste instanties/organisaties (bijv. Schuldhulpmaatje)
  • Burgerlijke gemeente Dalfsen wijzen op urgentie voor het regelen van o.a. energiebijdrage voor minima en opvang asielzoekers/statushouders.
  • Hulpvragers en vrijwillige hulpverleners met elkaar in contact brengen via Tijdcollecte (bijvoorbeeld behangen / verven / gras maaien).
Financiële hulp:
De diaconie vindt het ook haar taak om in te springen bij nood verder of ver weg. Zo ondersteunen we al enkele jaren de Roemenië-werkgroep en Casa Ana in Roemenië, maar ook de ZWO-commissie (voor wereldwijde hulp) met een bedrag.

Via “stille hulp” bieden we particulieren financiële steun.

Misschien vindt u dat de diaconie iets vergeet, of wilt u ergens meer over weten. Spreek ons gerust aan als u ons ziet (mag ook buiten de kerk), of mail ons. Diaconaat is een taak van heel de gemeente.

Zie ook ANBI Diaconie.

Gegevens diaconie:
Contactgegevens: diaconie.pgdalfsen@live.nl
Bankrekeningnummer: NL66 RABO 0312806892 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen
RSIN: 824138788
terug