ANBI diaconie

A. Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 Naam ANBI: College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Dalfsen
 Telefoonnummer (facultatief):  
 RSIN/Fiscaal nummer: 824138788
 Nummer Kamer van Koophandel: 76482626
 Website adres: www.pgdalfsen.nl
 E-mail: diaconie.pgdalfsen@live.nl
 Adres: Kerkplein 22
 Postcode: 7721 AD
 Plaats: Dalfsen
 Postadres: Van Tydencampstraat 55
 Postcode: 7721 XH
 Plaats: Dalfsen
 
De Protestantse Gemeente te Dalfsen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Wij willen als gemeente actief bezig zijn met onze missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”.
Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op diaconie van de Protestantse Gemeente te Dalfsen.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan 2021-2025 "de toekomst open tegemoet".

Het beleidsplan van onze gemeente vindt u via deze link: Beleidsplan Protestantse Gemeente te Dalfsen 2021 e.v.

E. Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
 
  Baten en Lasten College van Diakenen Protestantse Gemeente te Dalfsen
   Begroting     Rekening   Rekening
          2022           2021         2020

  Opbrengsten en Baten
  Opbrengsten onroerende zaken  €    28.000  €      26.396  €    28.004
  Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €            0  €             11  €          11
  Bijdragen van leden en anderen  €         500  €              0  €        688
  Door te zenden collecten en giften  €    49.200  €      51.251  €    46.298
   _________  __________  _________
  Totaal baten A   €    77.700  €      77.658  €    75.001

  Uitgaven en Kosten
  Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €      3.300  €        3.088  €      3.185
  Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €         250  €             30  €          76
  Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €      4.750  €        4.254  €      4.498
  Kosten beheer, administratie en archief  €      3.000  €        2.299  €      2.612
  Rentelasten/bankkosten  €         450  €           607  €         427
  Diaconaal werk plaatselijk  €    15.700  €        4.578  €      9.554
  Diaconaal werk wereldwijd  €    54.700  €      13.641  €    15.334
  Afdrachten door te zenden collecten en giften  €    17.000  €      51.251  €    46.298
   _________   _________  _________
  Totaal lasten A   €    99.150  €      79.748  €    81.985
   ________  ________  ________
  Operationeel resultaat (A)  €   -21.450  €       -2.090  €     -6.985
       
  Incidentele baten en lasten      
  Incidentele baten              -  €       12.975 € 1.036.263
  Incidentele lasten              -              -              -
   _________  __________  ________
  Incidentele baten en lasten (B)              -  €       12.975 € 1.036.263
       
   ________  _________  _______
  Resultaat verslagjaar (A+B)  €   -21.450  €       10.884 € 1.029.278
       
  Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
  Onttrekkingen bestemmingsreserves               -  €               0  €            0
  Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €      6.450  €         9.515  €      7.658
  Toevoegingen bestemmingsreserves               -  €      -12.975 €-1.036.263
  Toevoegingen bestemmingsfondsen               -  €        -4.304  €        -688
   _________  __________  _________
  Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)  €      6.450  €        -7.764 €-1.029.293
   ________  _________  ________
  Resultaat naar Algemene reserve (D)    -15.000  €         3.120  €          -14
       

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug