Pastoraat van de toekomst – Betrokken en Gastvrij

Het pastoraat raakt het hart van ons gemeente-zijn. Dat gaat over onze verbindingen: over verbonden zijn met elkaar, zo verschillend als we zijn, over onze verbondenheid met de mensen van ons dorp, en ook over hoe we in al die verschillende ontmoetingen betrokken zijn op God. Zoals God naar ons omziet, willen wij omzien naar elkaar. Dat is de basis van ons doen en laten.
Omdat de huidige inrichting van het pastoraat, gezien de ervaringen, niet meer aansluit op de veranderde behoefte, zijn we als gemeente een bezinningsproces begonnen hoe we pastoraat vorm willen geven. Uit dit proces kwamen een aantal inhoudelijke thema’s naar voren, waarmee we als gemeente aan de slag willen:
• pastoraat voor iedereen
• wij leven van verhalen
• kerk in het dorp
• samen aan tafel
• muziek in de kerk
Op al deze manieren kan de onderlinge ontmoeting vorm krijgen en hopen we de onderlinge betrokkenheid en het (geloofs)gesprek in de gemeente te stimuleren.
De gemeente heeft daarvoor talrijke ideeën aangedragen! Voorlopig zal het pastoresteam daarmee aan de slag gaan, waarbij het steeds verschillende gemeenteleden zal betrekken. Ontmoeting en pastoraat worden daarbij steeds meer een zaak en een taak van de hele gemeente en niet alleen van de wijkteams.

• Het wijkteam kan eventueel een beroep doen op de vrijwilligers die zich hebben gemeld voor hand- en spandiensten of voor postbezorging.
Binnen het team wordt ‘gavengericht’ en op maat gewerkt; niet iedereen hoeft hetzelfde te doen. De geografische indeling wordt losgelaten en gemeenteleden die hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan bezoek aan huis hoeven dus ook niet meer benaderd te worden.
• De postbezorging wordt voortaan los van het pastoraat georganiseerd. Er heeft zich via de enquête een grote groep postbezorgers gemeld.
• Groothuisbezoek (huiskamergesprekken) kan door het wijkteam worden georganiseerd, maar ook door een andere geleding, bijvoorbeeld door een groep die met een jaarthema gaat werken.
Overlegstructuur
• Het pastorale team houdt zich vooral bezig met organisatie en afstemming (ook van groepsactiviteiten) en komt zeker in het begin tweemaandelijks bij elkaar.
• Met de bestaande wijkteams wordt besproken welke behoefte er verder is aan tussentijds overleg.
• Voor de vrijwilligers is er tweemaal per jaar een bijeenkomst met de nadruk op uitwisseling en toerusting.

terug