College van Kerkrentmeesters (CvK)


Inleiding & doelstelling

Doelstelling van het college van kerkrentmeesters (CvK) is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden om de activiteiten van de Protestantse Gemeente te Dalfsen mogelijk te maken en in de toekomst mogelijk te houden.

Samenstelling CvK
Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door vijf tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen dan wel tot kerkrentmeester benoemde leden van de gemeente.

Taken
Het college van kerkrentmeesters zorgt op de achtergrond voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse Gemeente te Dalfsen, met uitzondering van diaconale zaken. Zij is de beheerder van de Grote Kerk te Dalfsen, de kerk te Oudleusen, kerkelijk centrum De Overkant en de pastorieën.

De taken van het cvk bestaan op hoofdlijnen uit:
- Het zorgen voor het beschikbaar zijn van kerkelijke gebouwen en het beheer daarvan
- Het verzorgen van de financiële administratie en het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening
- Het samen met de kerkenraad vaststellen van financieel beleid
- Het zorg dragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding
- Het vaststellen van de tarieven voor de verhuur van gebouwen en de tarieven voor de exploitatie van het buffet
- Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als goede en betrouwbare werkgever
- Het beloningsbeleid van het personeel geschied conform de Regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk

Verantwoording financiën
Zie ANBI gemeente

Onderwerpen:
Inkomsten (Kerkbalans, collectes)
Collectebonnen
Kerkelijk Bureau
Kosters
De Overkant en beheerders
Zomeropenstelling Grote Kerk
Orgels en Organisten
Archief
Schoonmaak Grote Kerk en Kerk Oudleusen
Lopers, postbezorgers
Berzorging Kerk op Weg

terug