Commissie Toerusting


De commissie Toerusting is verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van onze kerk buiten de kerkdiensten en meditatieve vieringen om.
Onder inhoudelijk programma verstaan we bijvoorbeeld: gespreksgroepen, cursussen, thema-avonden, lezingen, filmavonden, verspreiding van literatuur etc. Ieder jaar maakt de commissie toerusting in samenwerking met het pastoraal team een ‘jaarprogramma’ bestaande uit een mix van bovenstaande mogelijkheden. De commissie toerusting heeft hierbij de verantwoordelijkheid een programma aan te bieden dat aansluit op de brede behoefte van onze kerkleden. De ‘veelkleurigheid’ van onze gemeente is hierin terug te zien. Zo varieert het aanbod in een jaar van theologische onderwerpen tot bezinning en gezellig samenzijn rond spel, muziek en maaltijd.
Met dit brede en ‘veelkleurige programma’ willen we de diversiteit in geloofsbeleving binnen van onze Protestantse gemeenschap in Dalfsen als kracht inzetten. Met de activiteiten vanuit de commissie toerusting willen we de dialoog aangaan, ruimte geven voor elkaars meningen, gastvrij luisteren en zo ondanks, of misschien wel dankzij de veelkleurigheid, begrip houden en krijgen voor elkaars manier van geloven en er kracht uit putten. Alle kleuren ontstaan immers uit dat ene, stralende licht van Jezus Christus. De commissie Toerusting hoopt zodoende bij te dragen aan geloofsopbouw van onze kerkelijke gemeente.

Commissie Toerusting
De Commissie toerusting vergadert enkele malen per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken we het jaarprogramma, organiseren activiteiten en ondersteunen het pastoraal team en/of andere commissies bij inhoudelijke vragen en activiteiten. Ook kan de kerkenraad de commissie advies vragen over zaken die betrekking hebben op toerusting. De commissie verzorgt aan het begin van het seizoen voor een boekje waarin een totaal overzicht van het jaarprogramma aan activiteiten vermeld staat. 
Contactpersoon: Els van Veen.

Startzondagcommissie
In de maand september maken we, als gemeente, een gezamenlijke start voor het nieuw kerkelijk seizoen. Zowel in Dalfsen als in Oudleusen is er een kerkdienst met daarna een afwisselend programma van activiteiten voor jong en oud. Hierbij sluiten we ons aan bij het landelijk thema van de PKN. Vooraf komt de commissie een aantal keren bij elkaar om invulling te geven aan deze dag. Tevens is er betrokkenheid van de predikanten voor het doorspreken van de dienst en de liturgie.

Kerk en Israël
De werkgroep Kerk en Israël is voortgekomen uit de overtuiging dat de kerk onlosmakelijk verbonden is met Israël. Zij bezint zich op deze relatie door ieder jaar mee te werken aan de Israëlzondag, die in oktober wordt gehouden. Zij organiseert bijeenkomsten/leeravonden voor belangstellenden, publiceert regelmatig in de kerkbladen. Op deze manier tracht ze de belangstelling te verdiepen in en buiten onze kerkelijke gemeente om zo ook met anderen hierover in gesprek te komen.
Na zich jarenlang te hebben ingezet voor de werkgroep "Kerk en Israel" hebben de vier werkgroepleden besloten dat er een nieuw moment aangebroken is. Vanaf 2016 is de werkgroep opgeheven en opgegaan in de commissie Toerusting. Dit is na jarenlange trouwe inzet, dus: Carel Loman, Jannie Pekkeriet, ds. Bannink en ds. Dankers; dank!

Gebedsuur
Eén keer per 14 dagen is er op donderdagavond een bidstond in een zaaltje in het Kerkelijk zalencentrum De Overkant. Deze bidstond is opgezet vanuit de Protestantse Gemeente, maar mensen van alle kerken zijn van harte welkom. Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur.
Er wordt voorbede gedaan voor de zieken, mensen die in rouw zijn, de jeugd, predikanten, bijzondere diensten en zaken op plaatselijk, landelijk en wereldniveau die voorbede behoeven. Ook wordt er van te voren gezongen, gelezen en de voorbede doorgesproken.
Het is goed om gezamenlijk voorbede te doen en daar de tijd voor te nemen naast de voorbede in de eredienst. Iedereen is welkom om eens een keer mee te doen. Op de website kunt u de data terugvinden van het gebedsuur.

terug