Organisatiestructuur

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

• Eén kerkenraad;
• Twee pastorale wijken Noord en Zuid, elk met eigen pastores en een wijkeigen team waarbinnen alle taken op maat worden verdeeld;
• Een overkoepelend pastoraal team bestaande uit alle pastores, alle coördinatoren van de wijken Noord en Zuid en de coördinator van Rosengaerde;
• De pastores doen het crisispastoraat en bezoeken verder op aanvraag en ook spontaan waar zij vraag vermoeden of mogelijkheden zien.
• Elke wijk heeft een wijkteam, waarin zitten:
o pastores
o een coördinator, die vraag en aanbod koppelt, en die daartoe gebruik kan maken van twee andere coördinatoren: één voor de vaste adressen en één voor lief en leed. Met elkaar vormen zij het ‘meldpunt’ voor signalen voor incidentele bezoeken.
o een aantal bezoekmedewerkers die in ieder geval drie taken onderling verdelen:
▪ de ‘vaste adressen’ bezoeken
▪ lief- en leedbezoekjes
▪ nieuw ingekomenen en wat er verder nog aan (crisis-) pastoraat en signalen binnenkomt.

Colleges
Binnen de gemeente hebben we twee colleges. Het college van kerkrentmeesters (cvk) zorgt voor het beheer van de gebouwen, geldwerving, het archief inclusief historisch materiaal en het aansturen van mensen in dienst van onze kerk: de kerkelijk werker, de jongerenwerker, de beheerder, de (hulp)kosters, de cantororganist en de medewerker op het kerkelijk bureau. Eén van de taken van het cvk is het verzorgen van de financiële administratie en het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening.  Zie ook verantwoording financiën (ANBI).

Daarnaast kennen we een college van diakenen, dat de praktische hulp, de attenties, de gastvrijheid in De Huiskamer en maatschappelijke betrokkenheid van alle gemeenteleden stimuleert. Hun motto is  ’dienen’, plaatselijk, maar ook ‘gaven delen wereldwijd’: meedoen aan de Zending (Kerk in Actie) en contact met en reizen naar enkele gemeenten in Roemenië. 

terug