Lidmaatschap van de Protestantse Gemeente Dalfsen


De Protestantse Gemeente te Dalfsen heeft ongeveer 3450 leden. Via het lidmaatschap van onze gemeente is men automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Als iemand zich wil inschrijven als lid of juist wil uitschrijven, moet dat dus op plaatselijk niveau gebeuren.

Wanneer ben je lid?
De leden van een gemeente bestaan uit:
- Doopleden: deze personen zijn gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.
- Belijdende leden: deze personen hebben belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als belijdend lid van een
 ander kerkgenootschap overgekomen

Hoe word je lid?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de huidige de situatie van een persoon. Hieronder staan de antwoorden bij de meest voorkomende situaties. Maar ook dan gaat het in principe vaak om maatwerk.
Situatie 1. Een kind of volwassene wordt gedoopt en is daarmee lid van de gemeente.
Situatie 2. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt en dus nog geen lid is, kan hij/zij hierover een gesprek aanvragen bij de kerkenraad of predikant van de gemeente. Betrokkene kan na het afronden met de geloofsbelijdenis en doop, belijdend lid worden.
Situatie 3. Als iemand verhuist en in de vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt diegene automatisch lid van de onze gemeente. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente.
Situatie 4. Als iemand gedoopt is en lid is van een andere christelijke kerk, moet diegene om lid te worden zelf actie ondernemen. De eerste stap is een gemotiveerd verzoek aan de scriba (secretaris) van onze gemeente indienen. Na instemming zorgt de kerkenraad dan voor de inschrijving. In plaats van een schriftelijk verzoek kan er ook een gesprek gevoerd worden met iemand van de kerkenraad, bijvoorbeeld de predikant.

Wie staan er verder geregistreerd in de administratie van onze Protestantse Gemeente?
Naast doopleden en belijdende leden staan in onze administratie ook:
- gastleden. Een gastlid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap maar die tevens lid is geworden van onze gemeente. Dat kan onder bepaalde voorwaarden.
De status van een gastlid is vervolgens vrijwel gelijk aan die van een lid.
- de ongedoopte kinderen van leden (voor zover de namen bekend zijn).
- mee geregistreerde familieleden van leden.
- personen die blijk geven van verbondenheid met onze gemeente (kortweg:‘blijkgevers’).

Hoe komt het dat onze kerkelijke gemeente weet van mijn verhuizing?
Via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de SILA gerechtigd om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die in de GBA met een zogenaamde ‘sila-stip’ zijn gemarkeerd. De SILA kan vervolgens bepalen van welk kerkgenootschap betrokkene lid is en geeft de informatie door.
Als iemand niet in de SILA-administratie wil staan, kan diegene bij de SILA bezwaar maken tegen deze registratie. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren onder vermelding van naam, voornamen, adres en geboortedatum. De SILA zal de registratie beëindigen. Let op: als iemand dit doet, moet diegene zelf zijn verhuizing doorgeven aan de kerkelijke gemeente waar hij lid van was en weer wil worden. Meer informatie op www.sila.nl

Hoe kan ik mij uitschrijven als lid?
Omdat het lidmaatschap via onze kerkelijke gemeente verloopt, moet diegene die zich wil uitschrijven dit doen door een ondertekende brief te schrijven voorzien van naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
Het verzenden van alleen een email is niet voldoende. De mail moet ook ondertekend zijn omdat anderen via jouw mailadres of die van je ouders/partner, jou ook kunnen uitschrijven.

Voor vragen kunt je contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Adres Ledenadministratie:
Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te Dalfsen.
Kerkplein 22,
7721 AD Dalfsen.
tel: 0529 - 436020
E-mail
terug