ZWO - Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking


Zending
Zending is de taak van de gemeente en van elke individuele christen om getuigend, dienend en handelend op te treden. Het landelijk dienstencentrum van de Protestantse kerk in Nederland te Utrecht probeert die taak wereldwijd gestalte te geven.

Werelddiaconaat
Werelddiaconaat heeft de taak om bevrijdend te handelen, opdat anderen tot hun recht komen en niet afhankelijk blijven of worden. Het gaat niet alleen om het lenigen van nood, maar ook het zoeken naar de oorzaken daarvan. Het wegnemen van de oorzaken zal leiden tot gerechtigheid.
Het werelddiaconaat? Het diaconaat buiten onze landsgrenzen? Zorgt voor voedsel, kleding, onderdak, medicijnen, voor vluchtelingen en slachtoffers van rampen. Ook wordt geholpen om de dagelijkse leefomstandigheden te verbeteren door landbouwvoorlichting, medische verzorging, onderwijs en hulpverlening op diverse andere terreinen.
Anders gezegd: iets van onze rijkdom delen met anderen en daardoor samen deel hebben aan die éne kerk van Jezus Christus.
Ook in Dalfsen bezinnen we ons voortdurend op de vraag hoe wij werelddiaconaat kunnen invullen. Het landelijk werk kan alleen worden gedaan wanneer het door de plaatselijke gemeente wordt gedragen, zowel inhoudelijk als financieel. Er wordt getracht inhoud te geven aan deze diaconale opdracht door informatie door te geven, discussie op gang te brengen, contacten te leggen met andere groepen die werelddiaconaal bezig zijn.

Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking kan worden omschreven als de samenwerking tussen regeringen en particuliere groepen (waaronder de kerken) in arme en rijke landen met het doel om bij te dragen aan de politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling van de Derde Wereld. Het gaat daarbij vooral om de minst bedeelde groepen in de ontwikkelingslanden.

In Dalfsen wordt - evenals landelijk - gezocht naar meer samenwerking tussen zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk. Allen werken immers vanuit eenzelfde opdracht geïnspireerd door het Evangelie. Alleen de werkwijze verschilt.
De zending ontmoet de ander in Gods woord en vergeet daarnaast de dagelijkse noden niet. Het werelddiaconaat ontmoet de medemens in honger en verdrukking en vergeet de verkondiging niet.
Ontwikkelingssamenwerking heeft te maken met het beheer van kerkelijke en overheidsgelden voor hulpverlening via kerkelijke kanalen.

In het nieuwe landelijk dienstencentrum zijn de Raad voor de Zending en de Generale Diaconale Raad opgenomen. Nieuw is de Dienst voor Missionair, Diaconaal werk en Oecumenische relaties (MDO). die ondermeer ZWO-groepen ondersteunt. Al het werk dat de afd. Buitenland verricht, gebeurt onder de naam "Kerken in Aktie".

Opgemerkt wordt nog dat de Zending onder eindverantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad valt. Werelddiaconaat en de Ontwikkelingshulp vallen onder eindverantwoordelijkheid van de Diaconie.

Organisatie
In de Protestantse Gemeente Dalfsen komen de diaconie en de ZWO naast elkaar te staan. De ZWO wordt de zogenaamde "buitenlandse poot" van de diaconie.
Dat wil zeggen dat de ZWO zich, in tegenstelling tot de diaconie, alleen bezig houdt met missionaire en diaconale zaken gericht op het buitenland.
De diaconie maakt door middel van enkele vaste vertegenwoordigers deel uit van de ZWO-commissie om hiermee de lijnen kort te houden.

Financiëel is de ZWO onafhankelijk (zie hieronder inkomsten) maar ze blijft wel verantwoording schuldig aan de diaconie, d.w.z. de financiële stukken worden bij het financiëel verslag van de diaconie gevoegd.

Inkomsten
De ZWO-commissie krijgt haar inkomsten uit:
Collectes, zoals: Avondmaalscollecte, doorzendcollectes, normale collectes, (aantal nader te bepalen in overleg met de diaconie).
Jaarlijkse vrijwillige bijdragen.
Door deze eigen inkomsten is de commissie zelf verantwoordelijk voor het halen van het richtbedrag met betrekking tot het Diaconaal en Missionair aandeel.

De opbrengsten van de zendingsbussen en kindernevendienst gaan naar Casa Ana.

Het spreekt voor zich dat de ZWO-commissie jaarlijks een begroting dient te overleggen.
Vanzelfsprekend kan er in bijzondere situaties en/of calamiteiten een beroep op de diaconie worden gedaan.

Gegevens bankrekening ZWO:
Naam (begunstigde): Diaconie Prot. gemeente inzake ZWO
NL61 RABO 0312 8428 72

ZWO Protestantse Gemeente Dalfsen

Een paar projecten die wij financieel een aantal jaren willen steunen en volgen:
- ACAT, een project van arme boeren in KwaZulu-Natal Zuid-Afrika (Kerk in Actie project)
- Edukans, werkt veel in Afrika.
Wij hebben extra geld gekregen uit reserves van de Diaconie waarvoor wij 3 projecten hebben uitgekozen die wij waarschijnlijk ook meerdere jaren gaan steunen:
- Project Voedselverbetering in Senegal (project van de Stichting Heifer)
- Project Veilig koken in Bangladesh (Kerk in Actie project)
- Project Zorg en aandacht voor ouderen in Moldavië (Kerk in Actie project)

De financiële actie 2023 heeft ruim € 6.100,00 opgebracht. Wij hebben de opbrengst besteed aan de volgende projecten van Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op; Noodhulp Oekraïne en Noodhulp vluchtelingen Soedan. Tevens wij hebben wij het besteed aan postzegels voor de Paasgroetenactie van Protestantse kerk in Nederland.
terug